Laatste wijziging: 25 mei 2018

 

Mundu BV h.o.d.n. Mundu, gevestigd aan Zeewinde 5, 9738 AM Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zeewinde 5, 9738 AM in Groningen
Telefoon: +31 050 553 2560

Mike Kolker is de Functionaris Gegevensbescherming van Mundu BV. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: mike.kolker@mundu.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mundu BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@mundu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mundu BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw orders
– Verzenden van onze nieuwsbrief en last-minutes
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Mundu BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mundu BV) tussen zit.

Mundu BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Zapier
– Salesforce
– Kissflow
– Mailchimp
– Moneybird
– Exact Online
– ContractApp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mundu BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. Belasting wetgeving)
Personalia > 7 jaar > Voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. Belasting wetgeving)
Adres > 7 jaar > Voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. Belasting wetgeving)

Delen van persoonsgegevens met derden

Mundu BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mundu BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mundu BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mundu BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hieronder een overzicht:

Cookie: CookieConsent
Naam: CookieConsent
Functie: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die het aantal verzoeken meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die een automatisch ID genereert om vervolgens statistische data te genereren hoe bezoekers onze website gebruiken. 
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Googly Analytics
Naam: collect
Functie: Stuurt data naar Google Analytics met informatie over het door de gebruiker gebruikte apparaat. Volgt gebruikers tussen diverse devices en marketingkanalen.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Bekeken Cookie Policy
Naam: viewed_cookie_policy
Functie: Functionele cookie die opslaat of gebruikers onze Privacy Policy hebben gelezen
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mundu BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mundu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mundu BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mundu BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@mundu.nl